Región

Do prírody

Rieky formujú krajinu a tvoria zelenú chrbticu regiónu. Dunaj spája veľkomestá Viedeň a Bratislavu, Morava zasa tvorí hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom. Pozdĺž oboch riek sa nachádzajú lužné lesy a lúky, pričom rozmanitosť druhov je v týchto územiach enormná.

V porovnaní s minulosťou ostalo len málo území ponechaných v pôvodnom stave. Popri ochrane prírody a krajiny, existujú aj potreby poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochrany pred povodňami, poľovníctva a rybolovu a samozrejme aj rastu veľkomiest. Úspešná ochrana prírody v podstate znamená hľadať kompenzáciu záujmov.

Nivy pri riekach Morava a Thaya sú čiastočne chránené ako územia Natura-2000. Predtým boli tieto územia zaradené do Ramsarskej konvencie na ochranu mokradí. Trojstranná Ramsarská platforma medzi Slovenskom, Rakúskom a Českou republikou bola etablovaná ako stabilná inštitúcia, ktorá umožňuje výmenu medzi ministerstvami, úradmi pre ochranu prírody a vôd a občianskymi iniciatívami. Z týchto diskusií vznikli aj dôležité projektové nápady s osobitnými partnerstvami.

Webstránka  ]

V projekte Ramsar SK-AT účastníci pracovali na spoločnej riadiacej stratégii podľa princípu »wise-use«, teda podľa pravdepodobného využívania hodnotných mokradí. Pre udržateľný úspech je mimoriadne dôležité, aby sa tieto rozhovory nekonali len medzi expertmi, ale aby aj obyvatelia susedných obcí chápali a vnímali dôvody pre zmeny v obhospodarovaní týchto území v zmysle prírodných zákonitostí. Pomocou viacerých pilotných akcií tak projekt prispel k prehĺbeniu znalostí o súvislostiach v prírode a k lepšiemu pochopeniu úlohy človeka pri ochrane hodnotných prírodných území. Nielen obyvateľom týchto území, ale aj pre návštevníkom odporúčame účasť na riadenej exkurzii do okolia - termíny a ďalšie informácie nájdete na internete.

Webstránka |  Download  ]

Ramsar EcoNaTour pokračuje v tejto práci: V dôsledku objavenia tohto regiónu pre mäkký-turizmus profitujú z ochrany prírody aj obyvatelia.

Okrem lužných lesov a mokradí sa pozdĺž Moravy nachádzajú aj pieskové duny ako mimoriadne suché priestory. Informácie sú k dispozícii vo veternom mlyne pri obci Lassee im Marchfeld.

Už teraz pozýva na návštevu Domu bocianov (Storchenhaus) v Marcheggu: Pred kulisou romantického zámku - v blízkosti rezervácie bocianov vyhlásenej Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) s viac ako 300 spočítanými pármi - existuje okrem možnosti získania rôznych informácií aj príležitosť absolvovať exkurzie do okolia.

Webstránka |  Photo  ]

Severnejšie odtiaľ vzniká v obci Malé Leváre prírodný náučný chodník, ktorý ponúka dvojjazyčné informácie o osobitostiach tohto územia.

Webstránka |  Foto |  Download  ]

Človek výrazne zmenil tok Moravy. Najmä v rokoch 1936 až 1964 boli  kľukaté toky riek vyrovnané tzv. prierazmi, a tak boli vytvorené veľké časti dnešnej hrádze. Táto forma regulácie, ktorej dominuje najmä ochrana proti povodniam a snaha o jednoznačný priebeh hranice, znamenala výrazný zásah do dynamiky rieky a susedných území. Projekt MoRe sa venuje plánovaniu obnovy prírodných pomerov na 15 kilometrov dlhom úseku - ´rieky od sútoku Moravy a Thaya (riečny kilometer 69) až po obec Sierndorf/March príp. Malé Leváre (kilometer 53).

Webstránka |  Photo  ]

Ani operení obyvatelia lužných lesov na Dunaji / Morave / Thayi nie sú z ľudských zásahov do prírody nadšení. Dravé vtáky, bociany a sovy sa tak stali druhmi vtákov, ktoré si vyžadujú ochranu. V rámci projektu CORO-SKAT vykonávajú Birdlife Rakúsko, Združenie Auring a Raptor Protection Slovensko inventarizáciu stavov ako aj akcie na ochranu vtáctva a záchranné opatrenia. Brožúra poskytuje hodnotné informácie o týchto sčasti rozkošných a sčasti majestátnych zvieratách. Denníky a osudy orlov kráľovských, ktorí boli vybavení vysielačkami, a ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu.

Webstránka |  Photo |  Download  ]

Avšak aj priamo na mieste sa človek dozvie veľa: všetkým priateľom vtákov odporúčame návštevu stanice na krúžkovanie vtákov Združenia Auring v Hohenau. Krúžkovanie a registrácia zvierat v databázach má pomôcť pri lepšom chápaní sťahovania vtákov.

Webstránka  ]

Na zachovanie rozmanitosti a pestrosti druhov však potrebujeme viac než len izolované chránené oblasti. Populácie zvierat potrebujú migráciu a výmenu, niektoré druhy sa napríklad presúvajú z Álp až do Karpát. Husto osídlené priestory, dopravné cesty a intenzívne agrárne využívanie pritom tvoria prekážky pri migrácii, ktoré dokážu prekonávať len s ťažkosťami alebo ich neprekonajú vôbec. Pre prirodzené migračné pohyby, ktoré sú nevyhnutné v zmysle zachovania druhov, je preto nutné vytvoriť rozsiahlu sieť zelených koridorov.

S ohľadom na programové územie boli v rámci projektu AKK (Alpsko-karpatský koridor) v spolupráci s UNEP, univerzitami, úradmi pre ochranu prírody, diaľničnými spoločnosťami a neziskovými organizáciami zadefinované základy – najmä tzv. »bottlenecks« (priechodné koridory), vybraté optimálne lokality pre zelené mosty ponad diaľnice A4 (Rakúsko) a D2 (Slovensko) a zároveň boli pripravené návrhy na ukončenia obhospodarovania neuralgických bodov.

V spoločnom prehlásení inštitucionálnych partnerov z oboch štátov bola konštatovaná nielen zásadná vôľa zlepšiť tento koridor, ale boli vykonané aj prvé konkrétne kroky: Takto boli dokončené dva zelené mosty nad cestou S4 pri Pöttschingu a A4 pri Arbesthali. Výstavba tretieho zeleného mostu nad A3 pri Müllendorf práve prebieha. Ďalšie kroky sú zhrnuté v Akčnom pláne koridoru. V rámci cyklistickej trasy AKK bol projekt predstavený zážitkovou formou v pravom zmysle slova a v správnom tempe.

Webstránka |  Photo |  Download  ]

Pri návrate z cyklistického výletu do Viedne si človek na konci Lobau uvedomí, ako blízko je veľkomesto k lužným lesom na Dunaji. Prírodný životný priestor prechádza takmer plynulo do osídleného územia. To isté platí aj pre mestské lesy v Bratislave. Zastavanie v rámci rozširovania mesta, požiadavka na budovanie zelených plôch v blízkosti bytov, ochrana hodnotných prírodných území: Nároky na plochy v mestskom prostredí sú pestré. Touto situáciou vo veľkomestách sa zaoberá projekt urbANNAtur. V pilotných projektoch premenili Bratislava (Mestské lesy v Bratislave) a Viedeň (MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb) formovanie týchto prechodných zón na predmet projektovania a príkladne tieto činnosti zrealizovali. Informácie vo viacerých jazykoch sprostredkúvajú návštevníkom vzorových plôch ekologické súvislosti a pozývajú na trávenie voľného času v súlade s prírodou.

Webstránka |  Photo  ]
veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...