Ľudia

Pracovný trh a vzdelávanie dospelých

Slovensko-rakúsky trh práce je od vstupu Slovenska do EU v roku 2004 s obmedzeniami – a po zrušení prechodných ustanovení v roku 2011 dokonca úplne – otvorený. Zo Slovenska prichádzajú pracovné sily do Rakúska a rakúske firmy zriaďujú svoje pobočky. Na základe konštelácie dvojičiek – Viedne a Bratislavy, ktorá je vo svete takmer jedinečná, sa hospodárske priestory a trhy práce prekrývajú.

Kým pre mnohých to znamená veľký potenciál rozvoja, iní sú z trhu vytláčaní, medzi nimi mnohí zamestnanci alebo malé a stredné podniky. Rovnako veľká je potreba koordinácie, najmä s ohľadom na rámcové podmienky, modely vzdelávania a profily požiadaviek na pracovné miesta, ktoré by mali byť navzájom zosúladené.

V rámci nadregionálnej zamestnaneckej iniciatívy je podporovaná cezhraničná mobilita odborných zamestnancov. Na Jobtour je možné nahliadať do profilov povolaní v susedných štátoch, ako je Rakúsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, pričom je možné aj porovnávať predpoklady a rámcové podmienky. Nielen zamestnanci, ale aj úrady práce, vzdelávacie inštitúcie a sociálni partneri získali na základe tohto projektu cezhraničné know-how.

Webstránka  ]

Okrem vzájomného uznávania odborného vzdelávania je dôležitá aj znalosť právnych rámcových podmienok. Mnohí zamestnanci pracujúci v zahraničí nepoznajú zákonné podmienky priamo na mieste v dostatočnej miere. Niektorí zamestnávatelia to zneužívajú, a preto musia najmä v Rakúsku ľudia z východných susedných štátov pracovať za podmienok, ktoré odporujú právnym predpisom. S cieľom zabrániť tomuto trendu a zlepšiť rovnosť príležitostí na trhu práce zriadili odbory v rámci projektov ZUWINBAT a Arbeitsmarkt+ právne poradenstvo pre zahraničných zamestnancov v Rakúsku. Okrem priamej pomoci boli aj príslušné úrady vyškolené v záujme rýchlejšieho a účinnejšieho riešenia problémov.

Webstránka |  Download  ]

Ženy nemajú dnes ešte stále rovnaké príležitosti na trhu práce ako muži. Najmä vtedy, keď ide o spojenie rodiny a pracovnej činnosti, sú ženy často dotlačené do samostatnej práce ako živnostníčky. Projekt REGIONFEMME sa preto venoval podpore cezhraničného podnikania, najmä podnikateľskej činnosti žien. Daniela Bušinská, manažérka projektu, vysvetľuje: »Podľa našich skúseností existujú dve skupiny žien – na strane jednej mladšie ženy, ktoré si chcú založiť firmy, nakoľko chcú byť nezávislé a zároveň sami sebe šéfkou. Na strane druhej sú ženy, ktoré si musia založiť firmy – ženy po štyridsiatke, ktoré sa vracajú z materskej dovolenky. A práve týmto ženám musí byť venovaná osobitná pozornosť. Musia si vybudovať kontakty s úspešnými podnikateľkami, brať si z nich príklad, myslieť pozitívne, veriť si, zúčastňovať sa na programoch na podporu podnikateliek a najmä obklopiť sa ľuďmi, ktorí ich podporujú a nechcú zvrátiť ich cestu za splnením ich plánov. To je na začiatku to najdôležitejšie!«

Príkladom je Viera Brázdovičová, ktorá vedie vzmáhajúcu sa rodinnú firmu »Princess Slovakia«. Spolu so svojím manželom a synom, ktorí sa zaoberajú technickou časťou výroby, vyrába módne rámy do okuliarov. Pani Brázdovičová sa okrem navrhovania rámov venuje aj marketingu. Vďaka účasti na projekte REGIONFEMME sa jej podarilo vybudovať spoluprácu s viedenskými optikmi ako aj jednou rakúskou firmou, ktorá vyrába špeciálne diely pre stroje na výrobu okuliarov riadené pomocou CNC.

Ďalším príkladom je podnikateľka Lucia Hakelová: interiérová architektka našla vďaka projektu nových zákazníkov v Rakúsku. Vo svojej novej kancelárii v Hainburgu an der Donau odvtedy riadi pod názvom »luica haquel« úspešnú firmu a venuje sa renováciám domov a bytov.

Webstránka |  Photo  ]

Avšak aj ľudia, ktorí sú už zaradení do pracovného života, potrebujú niekedy podporu – ponuky ďalšieho vzdelávania pomáhajú pri štarte do nového životného úseku alebo pri naštartovaní novej kariéry. Pre zamestnancov kovoobrábacieho priemyslu vytvorila rakúsky Centrálny ústav zváračskej techniky v rámci projektu SMILE dodatočné vzdelávanie s cieľom získať kvalifikáciu ako »International Welded Structures Designer« (medzinárodný konštruktér zvárania) spolu s medzinárodným diplomom. Slovensko-rakúsky vzdelávací projekt sprostredkúva poznatky o najnovších smerniciach a tým aj podporuje inovačný potenciál pri vývoji nových oceliarskych produktov. Toto vzdelávanie je možné absolvovať aj diaľkovou formou.

Webstránka |  Download  ]

Dodávatelia automobiliek predstavujú na Slovensku a v Rakúsku významné odvetvie hospodárstva. Technická univerzita vo Viedni a Technická univerzita v Bratislave ponúkajú medzinárodne uznávaný MBA program (Master of Business Administration) pre automobilový priemysel. Presné informácie nájdete na internetovej stránke v anglickom jazyku.

Webstránka  ]

Avšak dobré vzdelanie je potrebné nielen pre každodennú prácu: práve v prípade núdze sú životy ľudí závislé od optimálnej prípravy. Najmä dobrovoľní asistenti preto potrebujú príslušné vzdelávanie. Keďže katastrofy sa nezastavujú na hraniciach, musia byť prekážky odbúravané aj pre zasahujúcich expertov: postupy a používané materiály sú často odlišné, informácie sa neodovzdávajú účinne a v neposlednom rade spolupráca často viazne kvôli jazykovým bariéram. CARESS@danube spája zodpovedné miesta a najdôležitejšie informácie pre prípad katastrofy na Dunaji. Príslušníci hasičských zborov získali špeciálne tréningy, pričom ich zručnosti boli prezentované v rámci zaujímavých cvičení.

Webstránka |  Photo |  Video  ]

Rovnako cezhranične sa v posledných rokov stále častejšie diagnostikuje autizmus v najrôznejších podobách – najnovšie výskumy hovoria dokonca o ca. 1% postihnutých. Dôvodmi je zvýšené povedomie o autistických symptómoch a lepšie diagnostické možnosti. Kliniky a ambulancie sú v dôsledku masívneho nárastu požiadaviek na diagnostiku a liečbu v dôsledku podozrenia na autizmus často preťažené. Moderné metódy liečby musia byť ešte len vytvorené. V rámci projektu Autism Competence Exchange sa v Rakúsku a na Slovensku zavádza takáto metóda, a to Applied Behaviour Analysis. Okrem vývoja a realizácie príslušného vzdelávania pre terapeutov je tiež dôležité, aby bola táto metóda prispôsobená podmienkam zdravotného poistenia, aby bola liečba realizovateľná a dostupná.

Webstránka  ]

Ďalšie takéto lukratívne vzdelanie bolo vyvinuté v rámci projektu REACT: Poradcovia sa tu špecializujú na podporu staviteľov a vlastníkov domov pri výstavbe i rekonštrukcii.

veľkosť písma:
väčšie
menšie
zdieľať:
tlačiť ...